top of page

Verzendingen & terugsturen

Shipping Policy

 Artikel 1. Levering:

 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Gareq te Kontich.

 

2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze voor aflevering gereed staan. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen dezaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval de opslagkosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Gareq op volledige schadevergoeding.Daarnaast zal koper de extra transportkosten verschuldigd zijn. 

3. Indien koperopdracht geeft tot aflevering zonder dat bij aflevering voor ontvangst getekend zal worden zal koperafzien van diens recht tot reclamatie ter zake van mogelijke beschadiging of ontbrekende delen van de goederen. Zonder schriftelijke bevestiging van koper omtrent een dergelijke levering zonder aanwezigheid van koper of diens gemachtigde(n) zal Gareq niet afleveren.

 

Artikel 4. Levertijd:

Aangegeven of overeengekomen (lever)tijden zijn niet bindend. Bij overschrijding van een dergelijke termijn dient de koper Gareq schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij alsnog een redelijke voor nakoming geldende termijn te stellen, na ommekomst waarvan Gareq, behoudens in geval van overmacht, eerst in verzuim zal verkeren.

 

Artikel 5. Deelleveringen:

Behoudens indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft, is het Gareq toegestaan  verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Gareq bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Terugsturen & omruilen

1.     De wederpartij heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de wederpartij een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de wederpartij. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Wederpartij moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
2.     Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:
-       Tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de wederpartij;
-       Duidelijk persoonlijk van aard zijn;
-       Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
-       Snel kunnen bederven of verouderen;
-       Een verbroken verzegeling van de apparatuur bevat;
-       Van kranten en tijdschriften;
-       Die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.
3.      Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de wederpartij is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.

bottom of page