top of page

STORE POLICY

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GAREQ

Artikel 1 – Algemeen

1.1.  Gareq, met maatschappelijke zetel te Kontich, met KBO nummer 0447426356, Gareq kan worden bereikt op _______ (telefoonnummer) en op info@gareq.com.

1.2.  Gareq heeft een online winkel via dewelke het gereedschappen en werktuigen verkoopt aan onder meer garages en autoliefhebbers (de Producten).  

1.2.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en zonder afbreuk te doen aan bepalingen van dwingend recht, zijn deze algemene voorwaarden (AV) van toepassing op elke bestelling van Producten en elk contract voor de verkoop van Producten tussen een klant (de Klant) en Gareq, alsook op elk contract m.b.t. de installatie of het onderhoud van Producten (elk een Overeenkomst genoemd).

1.3.  Deze AV zijn van toepassing op zowel professionele Klanten als op consumenten.  Voor de doeleinden van deze AV wordt onder consument begrepen elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1.4.  Als de Klant een professionele Klant is, wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk uitgesloten, ook als deze op een latere datum werden meegedeeld dan deze AV.

Artikel 2 - Bestellingen

2.1.  De bestelling door de Klant (de Bestelling) houdt aanvaarding in van deze AV.

2.2.  Elke Bestelling verbindt Gareq slechts na schriftelijke aanvaarding van de Bestelling.  

Artikel 3 – Prijs, factuur en betaling

3.1.  De toepasselijke prijzen zijn degene die op het moment van de Bestelling op de website van Gareq worden weergegeven, ook al heeft de Klant op een ander tijdstip andere prijzen of promoties gezien op de website.  Bij het verwerken van een Bestelling, gaat Gareq na of er onbedoelde materiële vergissingen in de op de website weergegeven prijzen zijn geslopen.  Als de werkelijke prijs van een Product of dienst hoger is dan de prijs weergegeven op de website op het moment van de Bestelling, mag Gareq de Bestelling annuleren of mag Gareq de Klant informeren over de juiste prijs en kan Gareq de Klant uitnodigen om een nieuwe Bestelling te plaatsen aan de juiste prijs.

3.2.  Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle prijzen in EUR, inclusief BTW en de eventueel toepasselijke administratieve recupel bijdrage.  De administratieve recupel bijdrage dekt de kosten voor de administratie en de verslaggeving van Recupel, maar niet voor de inzameling en de verwerking van de Producten.  De kosten voor de inzameling en de verwerking ervan worden berekend op het moment dat het afgedankte Product ter verwerking wordt aangeboden, en komen steeds ten laste van de Klant.  

3.3.  De toepasselijke prijzen zijn exclusief eventuele leveringskosten.  Bijkomende diensten zoals levering of installatie worden steeds afzonderlijk aangerekend.  

3.4.  Wanneer Producten worden besteld die bestemd zijn voor gebruik in een ander land dan België, is het mogelijk dat de Klant bepaalde importtaksen of accijnzen verschuldigd zal zijn, dewelke niet kunnen worden voorspeld door Gareq.  Dergelijke heffingen zijn altijd ten laste van de Klant.

3.5.  De Klant aanvaardt om elektronische facturen te ontvangen.  

Artikel 4 – Annulering van een Bestelling of van de Overeenkomst

4.1.  Behalve in het geval zoals uiteengezet in artikel 5 (herroepingsrecht consumenten), kan de Klant de Bestelling enkel annuleren vóórdat het Product (of de Producten) of de diensten werden geleverd.  Bij annulering is de Klant 30% van de prijs verschuldigd aan Gareq.  Na de levering is annulering niet meer mogelijk.  Als het gaat om een Bestelling van Producten die werden gepersonaliseerd voor de Koper of die op maat werden gemaakt, is annulering ook niet mogelijk.

4.2.  Gareq behoudt zich het recht voor om de Bestelling of de Overeenkomst te annuleren als de overeenkomst tussen Gareq en de producent of derde-verkoper van de Producten verbroken wordt, of in het geval de Producten niet zouden worden geleverd aan Gareq omwille van redenen buiten haar wil om.  Gareq zal de eventueel reeds door de Klant betaalde bedragen in dergelijk geval volledig terugbetalen.  

Artikel 5 – Herroepingsrecht van consumenten

5.1.  Als de Koper een consument is, heeft de Koper een wettelijk herroepingsrecht.  Tenzij het gaat om een Bestelling voor een Product dat werd gepersonaliseerd voor de Koper of op maat werd gemaakt, mag een consument de Overeenkomst annuleren zonder deze beslissing te moeten motiveren binnen een termijn van 14 dagen na het aangaan van de Overeenkomst of na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product (of het laatste onderdeel of Product indien meerdere Producten werden besteld in één Bestelling) fysiek in bezit krijgt.  

5.2.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Gareq via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk (per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen.  De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

5.3.  Voor zover de consument een aankoop van Producten herroept die al werden geleverd aan de Klant, moet de Klant moet de Producten binnen de 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen aan Gareq heeft meegedeeld, terugzenden aan Gareq.  De Klant moet de kosten voor het terugzenden van de Producten betalen.  

5.4.  Indien de Klant de Overeenkomst herroept, zal Gareq alle van de Klant ontvangen betalingen in het kader van de Bestelling aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Gareq op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen of nadat de Klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden.  Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering van Producten dan ophaling door de Klant in de magazijnen van Gareq, worden niet terugbetaald.  Gareq betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

5.5.  Enkel Producten die zich in de originele staat bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  Indien heen teruggestuurd Product op een of andere manier in waarde verminderd is door toedoen van de Klant, moet de Klant Gareq schadeloos stellen voor de waardevermindering.

 

 

Artikel 6 – Levering, risico – en eigendomsoverdracht

6.1.  Bij de Bestelling opgegeven levertijden zijn steeds indicatief.  Gareq mag gedeeltelijke leveringen uitvoeren tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  Gareq zal de Klant op de hoogte brengen van de precieze leverdatum en het tijdstip van levering van de Producten zodra redelijkerwijze mogelijk.  Als de Koper een consument is zal de Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst, de Producten leveren binnen de dertig dagen na het aangaan van de Overeenkomst.

6.2.  Gareq behoudt zich het recht voor de leverdatum aan te passen in functie van de levertermijnen die door haar toeleveranciers worden gehanteerd en andere omstandigheden die zich buiten haar wil omdoen.  Bij een eventuele aanpassing van de leverdatum, mag de Klant de Overeenkomst niet opzeggen en heeft de Klant geen recht op schadevergoeding. 

6.3.  De levering van Producten gebeurt in principe steeds door de terbeschikkingstelling van de Producten in het magazijn van Gareq. Het risico gaat over op de Klant op de afgesproken leveringsdatum, ook als de Klant (of de door de Klant aangestelde derde) nalaat de Producten op die datum op te halen.  Als de Klant de Producten niet ophaalt (of laat ophalen) op de afgesproken leveringsdatum, moet de Klant Gareq vergoeden voor de kosten die Gareq oploopt (zoals bv. voor de opslag van de Producten). 

6.4.  Als partijen dat uitdrukkelijk afspreken, kan Gareq instaan voor het verzenden van de Producten naar de Klant.  In zo’n geval zijn alle kosten die daarmee gepaard gaan ten laste van de Klant, en gaat het risico over op de Klant op het ogenblik dat Gareq de Producten afgeeft aan de vervoerder.  Is de Klant echter een consument, dan verblijft het risico bij Gareq totdat de Producten bij de consument zijn geleverd door de vervoerder.

6.5.  De Producten blijven uitsluitend eigendom van Gareq tot de integrale betaling van de prijs.

Artikel 7 –Inspectie van de Producten, gebreken en garantie

7.1.  De Klant moet de Goederen of geleverde diensten inspecteren bij de levering ervan.  Klachten van de Klant m.b.t. vermeende gebreken moeten binnen de vijf (5) werkdagen per aangetekende brief aan Gareq worden meegedeeld, te rekenen vanaf (i) de leveringsdatum voor zichtbare gebreken, of (ii) de datum waarop de Klant het onzichtbare gebrek heeft vastgesteld of had moeten vaststellen.  Als de klant een consument is, worden deze termijnen verlengd overeenkomstig artikel 7.4.

7.2.  De Producten worden verkocht met een commerciële garantie van zes maanden te rekenen vanaf de leveringsdatum.  De Verkoper kan énkel gedurende deze periode aansprakelijk worden gehouden voor gebreken (met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 7.4.).  De garantie dekt énkel de aan de Producten vastgestelde gebreken die niet voortvloeien uit een foutieve montage, foutief gebruik, slecht onderhoud, ongelukken, overbelasting, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, elk ander abnormaal of incorrect gebruik door de Klant, of overmacht.  Volgende onderdelen zijn uitgesloten van de garantie: de elektrische toestellen en motoren, rubberen buizen, manometers, kranen, radiobuizen, neon- en andere buizen, luchtledige buizen, lampen en over het algemeen. Voor deze onderdelen zal Gareq aan de Klant dezelfde enkel een garantie toestaan voor zover Gareq zélf een garantie geniet op deze onderdelen, waarbij de termijn van de garantie nooit de in deze AV bepaalde termijn kan overschrijden.  

7.3.  Op voorwaarde dat de Klant Gareq tijdig inlicht van het vermeende gebrek in overeenstemming met artikel 7.1, en dat het gebrek effectief komt vast te staan, zal Gareq de kapotte onderdelen en/of het Product herstellen of vervangen (naar keuze van Gareq).  Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, moet de Klant de kapotte onderdelen en/of het Product op eigen kosten opsturen naar Gareq en (laten) ophalen na de herstelling of de vervanging.  Eventuele terugzendingen worden slechts aanvaardt mits Gareq daartoe haar voorafgaandelijk schriftelijk akkoord heeft gegeven.  Als de kapotte onderdelen en/of het Product niet naar Gareq kunnen worden opgestuurd voor herstelling omdat het Product bv. werd verankerd door de Klant, zal Gareq de kapotte onderdelen en/of het Producten herstellen of vervangen bij de Klant maar énkel voor zover de Klant zich in België bevindt én voor zover de Klant de verplaatsingskosten van Gareq vergoedt aan een prijs van 0,35 EUR/km.  De eventuele toepassing van de garantie doet geen nieuwe termijnen lopen. 

7.4.  De commerciële garantie waarvan sprake in artikel 7.2 doet géén afbreuk aan de wettelijke garantie die geldt t.o.v. consumenten ingevolge de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.  Consumenten kunnen gedurende een periode van twee (2) jaar na de leveringsdatum van het Product een beroep doen op een wettelijke garantie in geval van gebreken.  Bij vaststelling van een vermeend gebrek, moet de consument Gareq daarvan inlichten per aangetekende brief, binnen een periode van twee (2) maanden, te rekenen vanaf (i) de leveringsdatum voor zichtbare gebreken, of (ii) de datum waarop de Klant het verborgen gebrek heeft vastgesteld of had moeten vaststellen.  Tijdens de eerste zes (6) maanden na de leveringsdatum bestaat er een wettelijk vermoeden dat het eventueel gebrek bestond ten tijde van de levering, maar daarna zal de Klant moeten aantonen dat er effectief sprake is van een verborgen gebrek.  Voor het overige geldt hetgeen bepaald is in de artikelen 7.2, 7.3 en 7.5 ook voor consumenten.  

7.5.  Bij toepassing van bovenstaande garantiebepalingen, moet Gareq de Producten enkel herstellen of vervangen voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, en enkel voor zover de kosten van herstelling of vervanging niet buitenproportioneel hoog zijn voor Gareq.  Als dit wel het geval is, heeft Gareq steeds de mogelijkheid om te kiezen voor een terugbetaling van het gebrekkige Product aan de Klant, waarna Gareq opnieuw eigenaar wordt van het gebrekkige Product.

7.6.  De garantie zoals hiervoor uiteengezet vormt de enige remedie waarover de professionele Koper beschikt in geval van eventuele gebreken.  De professionele Koper heeft geen recht om bijkomende schadevergoeding te eisen.  Deze garantiebepalingen doen echter geen afbreuk aan het recht van de consument om eventueel schadevergoeding te vorderen conform het toepasselijke recht. 

Artikel 8 –Installatie, onderhoud herstel van de Producten

8.1.  Als de Producten geïnstalleerd of gemonteerd moeten worden, is de Klant daar in principe steeds zelf verantwoordelijk voor en moet de Klant daarbij de montagevoorschriften van de producent strikt volgen.  Eventuele gebreken die voortvloeien uit een gebrekkige montage door de Klant, worden niet gedekt door de garantie uit artikel 7. 

8.2.  Gareq kán zich akkoord verklaren om de installatie van een Product uit te voeren voor de Klant tegen de in de Overeenkomst opgenomen prijs.  Als de partijen niet uitdrukkelijk een prijs voor de installatie zijn overeengekomen, geldt dat de verplaatsingskosten van Gareq worden aangerekend aan 0,35 EUR/km (vanuit het magazijn van Gareq tot op de locatie van de Klant en terug), en dat de werkuren van Gareq worden aangerekend aan 70 € ex BTW.

8.3.  De Klant staat zelf in voor het onderhoud van de Producten en voor eventuele herstellingen die buiten garantie vallen.  Als de Klant hiervoor een beroep wenst te doen op Gareq, geldt dat de verplaatsingskosten van Gareq worden aangerekend aan 0,35 EUR/km (vanuit het magazijn van Gareq tot op de locatie van de Klant en terug), en dat de werkuren van Gareq worden aangerekend aan 70 € ex BTW.  Bij een herstelling uitgevoerd door Gareq geldt steeds dat Gareq voor de levering van eventuele vervangingsonderdelen gebonden is aan de levertermijn van de producent en dat Gareq geen enkele garantie kan geven m.b.t. de beschikbaarheid van vervangingsonderdelen.  Gareq biedt een garantie van drie maanden op door haar uitgevoerde herstellingen die zich uitstrekt tot de werkuren en de eventueel gebruikte vervangingsonderdelen.  Hetgeen bepaald is in artikel 7 geldt voor het overige mutatis mutandis.  [

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1.  Voor zover toelaatbaar onder het toepasselijke recht, zal de aansprakelijkheid van Gareq voor alle vorderingen voortvloeiende uit of in verband met de Producten of hun gebruik of de Overeenkomst, beperkt blijven tot de som van het bedrag van de betalingen van de Klant voor de Producten / de Overeenkomst die het voorwerp is van de vordering.

9.2.  Bovendien, voor zover toelaatbaar onder het toepasselijke recht, is Gareq enkel aansprakelijk voor opzettelijke fout en grove nalatigheid, en enkel voor de schade die een direct en onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van de Overeenkomst tussen de Klant en Gareq.  Gareq is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder maar niet beperkt tot gemiste omzet, winstderving of andere gevolgschade).  

9.3.  Als Gareq de Klant bepaalde studies of schetsen ter beschikking stelt (bv. schetsen van aansluiting of fundering), dan gebeurt dit steeds op basis van door de Klant aan Gareq meegedeelde informatie én ten vertrouwelijke titel.  Gareq aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke studies of schetsen.  De Klant is zélf verantwoordelijk voor het maken van de nodige berekeningen alvorens de Producten te installeren.  De Klant moet nagaan of de funderingen voldoende sterk zijn voor installatie en/of gebruik van de Producten en of de elektrische installatie van de Klant voldoende krachtig is om de Producten te voeden.  De Klant moet zelf verzekeren dat zijn installaties conform zijn aan de geldende reglementeringen.

Artikel 10 - Beëindiging

10.1.  Gareq mag de Overeenkomst opzeggen met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder tussenkomst van een rechtbank, zonder enige schadevergoeding te moeten betalen, en zonder afbreuk te doen aan de andere rechten waarover Gareq beschikt onder het toepasselijke recht, wanneer (i) de Klant het faillissement aanvraagt of failliet gaat, in vereffening gaat, de gerechtelijke organisatie of een vergelijkbare procedure aanvraagt, en in elke andere situatie die er op wijst dat de Klant insolvent zou kunnen zijn, wanneer (ii) het management of aandeelhouderschap van de Klant, zijn bedrijf of zijn vermogensbestanddelen, een materiële verandering zouden ondergaan, of wanneer (iii) de Klant herhaaldelijke of ernstige inbreuken op zijn verplichtingen onder de Overeenkomst pleegt.  Als ernstige inbreuk onder de Overeenkomst geldt in ieder geval het niet-betalen van de facturen van Gareq, als de factuur acht (8) dagen na de datum van ingebrekestelling door Gareq nog steeds niet betaald is.  Bij beëindiging van de Overeenkomst worden alle eventuele vorderingen van Gareq automatisch en onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar, en indien de prijs voor de Producten nog niet werd betaald, mag Gareq de Producten ophalen bij de Klant en de kosten van ophaling (en eventuele ontmanteling) van de Producten doorrekenen aan de Klant.  

10.2.  Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn ten aanzien van de andere partij voor niet-naleving van de Overeenkomst in de mate dat de naleving werd vertraagd, verstoord of verhinderd door een gebeurtenis die volledig buiten de wil van de betreffende partij ligt (overmacht).  Wanneer een situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, mag elk van de partijen de Overeenkomst opzeggen.

Artikel 12 - Geschillen

12.1.  Alle geschillen tussen de Klant en Gareq zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.  De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

12.2.  De Overeenkomst wordt beheerst door en moet uitgelegd worden in overeenstemming met het recht van België.  De toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

Artikel 13 – Varia

13.1.  Indien een bepaling van deze AV ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

13.2.  Gareq heeft steeds het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een onderaannemer en mag de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde.  De Klant mag dit slechts met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Gareq.

13.3.  Gareq respecteert de toepasselijke privacywetgeving.  Eventueel door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de Gareq privacy policy.  

 

Payment Methods

Producten doorverkopen

Betaalmethodes

Indien u als professional interesse hebt om producten uit het GAREQ gamma te verdelen kan men steeds contact opnemen via info@gareq.com.

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

Herroepingsformulier
bottom of page